Headerbild

Kategorier

Föredragningslista till årsmötet

2022-05-24 i Allmänt

Prenumerera via:

RSS

Föredragningslista Årsmöte Orsa alpina klubb 2022-06-19

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  - Förslag ersättningsregler säsongen 2022/2023.
  - Förslag styrelsen får i uppdrag att se över arbetsgrupper.
  - Förslag att styrelsen diskuterar frågan om räkenskapsår.
  - Förslag att styrelsen får i uppdrag att fördela ansvarsområden inom styrelsen.
  - Inkomna motioner från Linda Lilljeqvist.
 12. Val av
 13. a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
 14. b) halva antalet övriga ledamöter (två personer) i styrelsen för en tid av två år;
 15. c) två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;
 16. d) två revisorer (jämte suppleanter (ersättare)) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 17. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
 18. f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
 19. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
 20. Mötets avslutande.